Goed functionerende medezeggenschap in een vroeg stadium van de besluitvorming draagt bij aan het succesvol verloop van innovatieve projecten en veranderingstrajecten. Bovendien is de inbreng van alle medewerkers onontbeerlijk om de bibliotheekbranche toekomstbestendig te maken.

Directe participatie leidt tot nieuwe ideeën, oplossingsrichtingen en draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen. Om die reden hebben de sociale partners in het Sociaal Contract voor de Bibliotheekbranche 2015 – 2019 deze ambitie vastgelegd: een goed functionerend medezeggenschapsorgaan en een participerende vorm van werknemersbetrokkenheid in alle openbare bibliotheken in 2019.

Om kennis van medezeggenschap en participatie te vergroten en uitwisseling van ervaringen tot stand te brengen, organiseert BibliotheekWerk in het najaar van 2017 masterclasses in de regio. Deze masterclasses zijn een vervolg op en verdieping van de landelijke studiedag op 9 juni.

Doelgroep: leden van ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordiging en medewerkers die bijvoorbeeld actief zijn in de personeelsvergadering, HRM’ers en bestuurders/directeuren in de bibliotheekbranche.

Meer informatie

Masterclass op eigen locatie

Hebt u als openbare bibliotheek interesse om gastheer te zijn van een masterclass in uw regio? Meld u dan aan via bibliotheekwerk@caop.nl. BibliotheekWerk zorgt voor een draaiboek, een contactpersoon voor de planning en een ervaren kerndocent. In het programma is ruimte voor de eigen visie van de ontvangende bestuurder/directeur.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Tineke Visser via bibliotheekwerk@caop.nl